Nguyen Anh Dao

Dân Hàn đã sài sản phẩm này lâu lắm rồi.

Nếu họ tin dùng nó, có nghĩa là sản phẩm có hữu hiệu…